Algemene Gebruiksvoorwaarden

SPONDER

1 Welkom bij Sponder

Welkom bij www.sponder.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Op de website www.sponder.nl plaatsen producenten, leveranciers en dienstverleners producten en diensten voor het (beroeps-)onderwijs. Denk aan gastlessen, excursies, verbruiksmaterialen, gereedschappen en machines. Dat doen zij gratis of tegen een (sterk) gereduceerd tarief.

Het doel van Sponder is in de eerste plaats het onderwijs leuker en beter te maken. Doordat leerlingen (of studenten) gebruik kunnen maken van dat wat het bedrijfsleven te bieden heeft. Hiermee bevorderen we het enthousiasme van leerlingen voor het vak, sluit het onderwijs beter aan op de beroepspraktijk en helpen we docenten zijn/haar netwerk te vergroten en met beperkte (financiële) middelen boeiend onderwijs te bieden.

Producenten, leveranciers en dienstverleners kunnen via Sponder docenten en leerlingen/studenten kennis laten maken met hun producten en diensten. Dit vergroot de bekendheid van het merk en levert mogelijk trouwe klanten op voor de toekomst. Bovendien draagt het bij aan goed (beroeps-)onderwijs en de opleiding van nieuwe vakmensen.

SPONDER is een initiatief van Savantis. De Stichting Savantis stelt zich ten doel om vakmanschap te behouden en te vernieuwen. Dat doet Savantis o.a. door middel van het stimuleren van samenwerking tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, het ontwikkelen van goede leermiddelen en het verzorgen van bijscholingen.

SPONDER is een geregistreerde merknaam (merkenregister BOIP, nr. 1393604) van Savantis, gevestigd te Waddinxveen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41149071

2 Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

3 Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Savantis zijn van toepassing op Sponder.

4 Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Sponder

In aanvulling hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing op ieder gebruik van de website www.sponder.nl met ingang van 1 september 2019. Door het bezoeken van de website www.sponder.nl gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Savantis behoudt de mogelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

In de Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende – met een hoofletter geschreven – woorden de volgende betekenis:

Sponsor: Het bedrijf of de organisatie dat een sponsor-aanbod plaatst op www.sponder.nl (zie erkenning Sponsor)

Gebruiker: De Onderwijsinstelling (of daaraan gelijkgesteld) die gebruik maakt van een sponsor-aanbod van een Sponsor. (zie erkenning Gebruiker)

Sponsor-aanbod: Het product of de dienst dat door de Sponsor beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker(s)

Sponsor-afspraak: Een toezegging van een Sponsor aan een Gebruiker over de levering en/of uitvoering van het Sponsor-aanbod

5 Erkenning Sponsor

Bedrijven en organisaties kunnen erkend worden als Sponsor indien men het (beroeps-)onderwijs zonder direct commercieel oogmerk of doel wil en kan ondersteunen met de levering van verbruiksmaterialen, gereedschappen, machines en dergelijke en het verzorgen van gastlessen, excursies en dergelijke.

Via de website www.sponder.nl kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. Sponder beslist over de erkenning als Sponsor en behoudt zich het recht voor om een erkenning niet te verstrekken.

Na erkenning wordt de Sponsor en het Sponsor-aanbod gepubliceerd op de website www.sponder.nl en kunnen Gebruikers gebruik gaan maken van het Sponsor-aanbod.

Een erkende Sponsor ontvangt van Sponder digitaal een certificaat “Erkend sponsor beroepsonderwijs” en een bannerset. De erkende Sponsor mag deze gebruiken om haar (potentiele) klanten en stakeholders te informeren over de ondersteuning en sponsering van het (beroeps-)onderwijs. Een erkenning, certificaat en bannerset worden jaarlijks opnieuw verstrekt voor de duur van één (studie-)jaar.

Sponder houdt zich het recht voor om een erkenning als Sponsor in te trekken.

6 Erkenning Gebruiker

Overheidsbekostigde Onderwijsinstellingen (of daaraan gelijkgesteld door Sponder) kunnen een licentie aanvragen als Gebruiker van www.sponder.nl . Via de website www.sponder.nl kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. Sponder beslist over de toekenning van een licentie als Gebruiker en behoudt zich het recht voor om een licentie niet te verstrekken.

Na de toekenning van een licentie kan een Gebruiker het Sponsor-aanbod inzien en hiervan gebruik gaan maken.

Een Gebruiker mag alleen gebruik maken van een Sponsor-aanbod ten behoeve van het uitvoeren van (beroeps-) onderwijs. Uitgesloten is het gebruik voor privédoeleinden, het onderhoud van schoolgebouwen en andere activiteiten die niet in directe relatie staan tot het uitvoeren van (beroeps-) onderwijs voor leerlingen/studenten.

Sponder houdt zich het recht voor om een licentie als Gebruiker in te trekken.

7 Totstandkoming en naleving Sponsor-afspraak

Een Sponsor is zelf verantwoordelijk voor het Sponsor-aanbod dat men via www.sponder.nl publiceert en aanbiedt aan het beroepsonderwijs.

Via www.sponder.nl worden Sponsoren en Gebruikers met elkaar in verbinding gebracht en kunnen onderling een Sponsor-afspraak maken.

Een sponsor-afspraak geschiedt zonder tussenkomst, betrokkenheid en/of verantwoordelijkheid van Sponder. Eventuele suggesties ter verbetering hiervan of klachten kunnen gemeld worden aan Sponder.

Sponder zal Sponsoren en Gebruikers regelmatig via een elektronische nieuwsbrief informeren over actualiteiten omtrent vraag en aanbod en de effecten van het gebruik van www.sponder.nl

8 Evaluatie en kwaliteitszorg

Sponder doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van www.sponder.nl door Sponsoren en Gebruikers en de effecten die het Sponsor-aanbod heeft op de kwaliteit van het beroepsonderwijs, de opleiding van nieuwe vakmensen en de instroom in sectoren. Mede op basis hiervan kan Sponder aanpassingen doen gericht op verbetering van de werking en het gebruik van www.sponder.nl.

9 Misbruik van www.sponder.nl en de gevolgen hiervan

Om misbruik tegen te gaan, zijn contactgegevens op Sponder alleen zichtbaar (na inloggen) voor Sponsoren en Gebruikers. Voor het melden van ongewenst gedrag of handelingen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier.

Indien Sponder aanwijzingen en/of klachten van andere Sponsoren/Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Sponsor/Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Sponsoren/Gebruikers maatregelen treffen.

10 Sponder doet haar best maar geeft geen garanties

Sponder kan niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat www.sponder.nl foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op www.sponder.nl zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten.

Sponder sluit, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Sponsor of Gebruiker lijdt door:

  • Het gebruik van de diensten van Sponder
  • Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van www.sponder.nl of delen daarvan
  • Onjuiste informatie op www.sponder.nl
  • De afname van diensten of producten van een Sponsor door een Gebruiker
  • Het niet nakomen van afspraken tussen een Sponsor en een Gebruiker
  • Wijzigingen in de diensten van Sponder of wijzigingen in of op de website www.sponder.nl

11 Wijziging van de diensten en www.sponder.nl

Sponder kan www.sponder.nl of delen daarvan ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. We zullen er naar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

12 Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Sponder kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen redelijke termijn nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.