Privacyverklaring

Privacyverklaring Savantis t.b.v. Sponder

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Sponder.nl en gebruikers van onze dienstverlening is een belangrijke taak voor ons. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van u. Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Savantis Vakcentrum
Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
Telefoon: 0182 – 64 11 11
KvK 41149071
Email: info@savantis.nl

Savantis verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app of social media. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen (eventueel via derden) in het kader van onze dienstverlening ten behoeve van Sponder.

Persoonsgegevens

Savantis kan in het kader van haar dienstverlening t.b.v. Sponder de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • School / opleidingslocatie
 • Bedrijf / branche
 • Functie
 • Onderwijssoort
 • IP-adres
 • Inhoud van communicatie en/of dienstverlening
 • Betaalgegevens (IBAN-nummers)

Doeleinden

Savantis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Verrichten van betalingen
 • Marketing / customer resources
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening, de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op Savantis berust.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Savantis (t.b.v. Sponder) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • De verbetering van haar diensten;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Beveiliging en het beheer van haar (ICT)systemen
 • Bescherming van haar financiële belangen Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd en binnen Savantis worden geregistreerd. U heeft te allen tijde het recht om de door u verleende toestemming in te trekken.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Savantis (t.b.v. Sponder) persoonsgegevens uitwisselen. Savantis kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden, zoals IT-leveranciers van onze website en onze systemen, marketingbureaus, etc.. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden en met toestemming van Savantis. Savantis sluit met derde partijen verwerkersovereenkomsten af om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Savantis aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Savantis zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen, noch doorverkopen aan derde partijen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER.

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Savantis zal uw gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Savantis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, waaronder de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Savantis passende beveiligingsmaatregelen genomen.

De website www.sponder.nl is beveiligd met een eigen SSL (Secure Socket Layer) certificaat. De ingevoerde gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde weg.

Cookies

www.sponder.nl plaatst één cookie bij bezoekers voor Google Analytics. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Zo kunnen wij meten hoe vaak bezoekers terug komen en zien welke pagina’s het meest bezocht worden (website optimalisatie). Ook houden we bij met welke browser u de website bezoekt. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie statement.

Uw rechten

U heeft het recht om Savantis een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen of aan te vullen, Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik hiervan te beperken. Dit kan gevolgen hebben op de dienstverlening die Savantis in de toekomst aan u kan leveren.

Ook kunt u Savantis verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar: Savantis (t.a.v. Sponder) Postbus 76, 2740 AB, Waddinxveen, 0182 64 11 11 info@savantis.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Savantis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2019.

Savantis kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.